A A AAktualności2010-03-01, 09:34komentarze (3)

Jak się starać o rentę socjalną

Marta Klimont

Marta Klimont

Renta socjalna jest świadczeniem, które przysługuje osobom zamieszkującym i przebywającym na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, pełnoletnim i całkowicie niezdolnym do pracy.

Od 1 października 2003 r. organem przyznającym i wypłacającym renty socjalne jest ZUS. W szczególnych przypadkach renta ta jest wypłacana także przez inne organy emerytalno-rentowe, np. KRUS.

Komu się należy
Dla uzyskania tej renty najważniejszy jest czas powstania niepełnosprawności, a nie ujawnienia się niezdolności do pracy. Aby starać się o rentę, należy mieć ukończone 18 lat. Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS.

Kto nie dostanie
Renta socjalna nie przysługuje osobie, która otrzymuje emeryturę pracowniczą, rentę inwalidzką, zagraniczną, strukturalną, zasiłek albo świadczenie przedemerytalne, lub jest właścicielem gospodarstwa rolnego o powierzchni ponad 5 ha. Renty socjalnej nie dostanie też osoba otrzymująca rentę rodzinną w wysokości ponad 200 proc. najniższej renty inwalidzkiej, a także osoba tymczasowo aresztowana lub osadzona w więzieniu.

Stała lub czasowa
Renta może być przyznana na stałe, jeżeli niezdolność do pracy jest trwała, lub na wskazany okres, jeśli niezdolność do pracy jest czasowa.

Wymagane podstawowe dokumenty to:
• wniosek o rentę socjalną,
• zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione przez lekarza prowadzącego leczenie,
• wywiad zawodowy dotyczący charakteru i rodzaju pracy (dla osoby pracującej),
• dokumentacja medyczna oraz inne dokumenty mające znaczenie dla wydania orzeczenia o całkowitej niezdolności do pracy,
• zaświadczenie o okresie uczęszczania do szkoły lub szkoły wyższej,
• zaświadczenie jednostki prowadzącej studia doktoranckie o okresie odbywania tych studiów lub zaświadczenie o okresie odbywania aspirantury naukowej.

Gdzie to się załatwia
Właściwą jednostką do rozpatrzenia wniosku jest jednostka według miejsca zameldowania osoby ubiegającej się o rentę socjalną. Organ rentowy wydaje decyzję w ciągu 30 dni od daty wyjaśnienia ostatniej okoliczności w sprawie.

Powiadom o dochodach
Osoba pobierająca rentę socjalną jest zobowiązana niezwłocznie powiadomić ZUS o osiąganiu przychodu w kwocie powodującej zawieszenie prawa do tej renty. Powiadomieniem może być zwykłe pisemne oświadczenie. Jeśli od osiąganego przychodu odprowadzane są składki na ubezpieczenia społeczne, należy też przedstawić zaświadczenie wystawione przez płatnika składek.

Wysokość renty
Renta socjalna przyznawana jest w stałej wysokości, wynoszącej 84% kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy. Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej.

Od dziś (1 marca) renta socjalna wynosi 593,28 zł.

 

Masz pytania, wątpliwości? Zadzwoń

Na wszelkie pytania naszych Czytelników w sprawie renty socjalnej będzie dziś odpowiadała Marta Klimont, naczelnik Wydziału Przyznawania Emerytur i Rent Oddziału ZUS w Lublinie.

Prosimy dzwonić w godz. 13–14 pod bezpłatny numer redakcyjny 800 303 983.

Więcej na temat: praca, ZUS, renta

Komentarze (3)

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.