BZ WBK przejmuje Kredyt Bank. Co to znaczy dla klientów?

BZ WBK przejmuje Kredyt Bank. Co to znaczy dla klientów?

Fot.: BZ WBK

Komisja Nadzoru Finansowego zgodziła się na przejęcie Kredyt Banku SA przez Bank Zachodni WBK SA. Klienci nie muszą martwić się zmianami.

W wyniku połączenia, Bank Zachodni WBK stanie się następcą prawnym i wstąpi we wszystkie prawa i obowiązki Kredyt Banku. Oznacza to, że stroną zawartych umów z dotychczasowymi klientami Kredyt Banku stanie się Bank Zachodni WBK. Umowy te pozostaną w mocy i nie będą wymagały aneksowania. Nie zmienią się również numery rachunków bankowych, aktywne pozostaną wszystkie karty i numery PIN.

W efekcie połączenia z Kredyt Bankiem powstanie trzeci, co do wielkości bank w Polsce pod względem aktywów, portfela kredytowego i depozytów oraz drugi pod względem działalności maklerskiej i funduszy inwestycyjnych. Bank Zachodni WBK po połączeniu z Kredyt Bankiem będzie dysponował siecią liczącą docelowo ok. 900 placówek i obsługiwał 3,5 mln klientów.

Oceniając wniosek, KNF wzięła w szczególności pod uwagę plan połączenia banków, biznesplan połączonego banku na okres trzyletni zawierający informacje na temat przygotowania i planowanego przebiegu prac łączeniowych dotyczące m.in. sposobu zabezpieczenia interesów klientów i akcjonariuszy mniejszościowych oraz dodatkowe zobowiązania związane z ostrożnym i stabilnym funkcjonowaniem połączonego banku złożone przez Banco Santander SA z Hiszpanii w związku z planowanym istotnym zwiększeniem udziału Grupy Santander w rynku polskim w zakresie m.in.:

  • uporządkowania struktury i działalności podmiotów zależnych Grupy Santander w Polsce, w tym użycia dostępnych środków w celu doprowadzenia do uczynienia Santander Consumer Bank SA podmiotem bezpośrednio zależnym od połączonego banku do dnia 31 marca 2014 r. oraz uczynienia Santander Consumer Finanse SA podmiotem bezpośrednio zależnym od Santander Consumer Bank SA nie później niż dziewięć miesięcy od wprowadzenia nowelizacji Rekomendacji T,
  • pozycji połączonego banku w Grupie Santander,
  • udziału w radzie nadzorczej połączonego banku przynajmniej połowy niezależnych członków,
  • zwiększenia płynności akcji na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do poziomu co najmniej 25% do dnia 1 kwietnia 2013 r. oraz 30% (lub ostatecznie ponad 30%) do dnia 31 grudnia 2014 r., a następnie do utrzymywania płynności akcji co najmniej na tym poziomie lub rozważenia dalszego zwiększenia płynności akcji do poziomu 40%,
  • wprowadzenia akcji Banco Santander SA do obrotu na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW) do dnia 31 grudnia 2014 r.

Jednocześnie KNF jednogłośnie stwierdziła brak podstaw do zgłoszenia sprzeciwu wobec planowanego bezpośredniego nabycia przez KBC Group NV z Belgii, za pośrednictwem KBC Bank NV, akcji Banku Zachodniego WBK SA w liczbie zapewniającej przekroczenie 10% głosów na walnym zgromadzeniu, nie powodującej jednak przekroczenia 20% głosów na walnym zgromadzeniu.

Komentarze (6)

Przesyłając ten wpis akceptujesz politykę prywatności Mollom.